Het project
Locatie 't Ronde Sant ligt aan het Hugo de Groothof 1 in de wijk Het Zand in Ridderkerk. Het voornemen is om deze locatie te herontwikkelen. Dat betekent concreet dat er verschillende gebouwen van Aafje worden gesloopt. Het gaat om het achthoekige gebouw, de gerealiseerde nieuwbouw, de tijdelijke huisvesting en het gebouw van kinderopvang Mundo – PleSant.

Daarvoor in de plaats komt een nieuw gebouw met deels drie en deels vier woonlagen. In totaal komen er zorgstudio's voor 120 cliënten voor Stichting Aafje. Alle wooneenheden zijn bestemd voor ouderen met een zorgindicatie. Op de begane grond kunnen de bewoners gezellig samen een kopje koffie drinken in de algemene ontmoetingsruimte. Ook kinderopvang Mundo – PleSant bevindt zich op de begane grond van dit gebouw.

Tussen deze twee bouwdelen en de watergang is ruimte voor een besloten tuin voor de bewoners. Deze tuin grenst aan de buitenspeelplaats van de kinderopvang. Op die manier moedigen we het contact tussen jong en oud aan.

Aan de oostzijde - langs de Hugo de Grootlaan en grenzend aan het groen – komt een appartementengebouw met in totaal 60 sociale huurappartementen. Deze appartementen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens en worden verhuurd door Wooncompas. Om zoveel mogelijk ruimte te houden voor groen in de omgeving is gekozen voor een gebouw met zeven woonlagen.

Waar vindt u dit project?

Locatie ’t Ronde Sant ligt aan het Hugo de Groothof 1 in de wijk Het Zand in Ridderkerk.

Huidige planning

Voor dit project is een bestemmingsplan procedure noodzakelijk. De verwachting is dat we deze procedure kunnen doorlopen in 2024. Daarna kunnen we aan de slag met het verder uitwerken van het plan. Het slopen van de oude gebouwen en het bouwen van de nieuwe zal gefaseerd plaatsvinden. We willen starten met bouwen in 2028. De verwachting is dat het totale project in 2030 opgeleverd kan worden.

Tijdelijke verhuur lege woningen

Inmiddels is de uitverhuizing opgestart. Huidige huurders kunnen met een verhuiskostenvergoeding verhuizen. De leegstaande woningen worden via Gapph 29 tijdelijk verhuurd.

Veel gestelde vragen

Bundeling van gestelde vragen tijdens informatie avond ’t Ronde Sant d.d. 24 oktober 2023 + antwoorden

Kernpunt

Reactie

Algemeen: blijf binnen het plan.

De ontwikkeling is nodig om bezit te vernieuwen en uit te breiden, vanwege de grote zorgvraag en de grote woningbehoefte. Het bestemmingsplan biedt hiertoe niet de juiste mogelijkheden.

Bouw de toren überhaupt niet.

De woningbehoefte is enorm. Bij herontwikkeling zetten partijen dan ook in op het toevoegen van woningen. Het bouwen van een groter woongebouw is daarom nodig.

Proces: waar kan er nog geparticipeerd worden?

Initiatiefnemers moeten de plannen verder ontwikkelen. Meepraten over inrichting, vormgeving etc. is ons inziens mogelijk.

Proces: Komen er hierna nog wijzigingen?

Beoogd wordt om het nu gepresenteerde plan verder uit te werken. Vooralsnog voorzien wij dus geen grote wijzigingen.

Proces: hoe is de relatie van de nu ingediende vragen t.o.v. ingediende bedenkingen op het voorontwerp bestemmingsplan?

De gemeente stelt een Nota inspraak en overleg op over de ingediende inspraak- en overlegreacties. Iedereen die een reactie heeft ingediend wordt geïnformeerd, nadat het college over het ontwerpbestemmingsplan heeft besloten. Dat is naar verwachting eind november 2024. De tijdens de informatieavond van 24 oktober 2024 gestelde vragen zijn gebundeld in dit overzicht en worden gedeeld op de projectsite van Wooncompas.

Parkeerterrein achter Aafje: aandacht voor groen, koplampen, geluidsoverlast, uitlaatgassen, parkeren Mundo elders, terrein privé?

Dit willen de initiatiefnemers in samenspraak met belanghebbenden uitwerken.

Hoogte Aafje: verlies van uitzicht, privacy en zon (op PV panelen). Is er een schaduwonderzoek en wat is ons inziens acceptabel?

Er is een studie gedaan, deze is beschikbaar op de projectensite van Wooncompas.

Graag de schaduwstudie op een groot genoeg gebied projecteren.

Onder andere Asserpark ligt aan de oostzijde van bouwdeel De Reijer van Binnenrijk. De bezonningsstudie laat dit deel van het bouwblok net niet zien, maar alleen bij ondergaande zon komt deze wat eerder in de schaduw te liggen. Voor het voldoen aan de normen is deze niet bepalend.

Hoogte Aafje: waarom is dit nodig?

De woningbehoefte is enorm. Bij herontwikkeling zetten partijen dan ook in op het toevoegen van woningen. Het bouwen van een groter woongebouw is daarom nodig.

Informatievraag: stukken in te zien, ontvangen? Graag wat specifiekere info over hoogten en afstanden (niet in lagen maar in m2’s)

De presentatie van de informatieavond van 24 oktober 2023 wordt op de projectensite van Wooncompas gezet.

Parkeerdruk en veiligheid.

Er is een gedegen berekening gemaakt van het aantal beschikbare en het aantal benodigde parkeerplaatsen. De uitwerking moet voldoen aan alle gestelde normen en zal goed onderbouwd moeten worden. De parkeerdruk en veiligheid is een belangrijk beoordelingscriterium van het plan.

Hoge toren nog steeds te hoog.

De woningbehoefte is enorm. Bij herontwikkeling zetten partijen dan ook in op het toevoegen van woningen. Het bouwen van een groter woongebouw is daarom nodig.

Wat met boom voor hoge toren? Deze graag behouden.

Deze boom staat net buiten de huidige contour van blok Wooncompas; of deze ook in de praktijk te handhaven is, zal zeker onderzocht worden.

Ontwerp hoge toren: Komen er balkons in de toren tegenover Palladio?

Het gebouwontwerp wordt nog verder uitgewerkt. Hierbij worden de belangen en wensen van omwonenden zoveel als mogelijk meegenomen. Meer informatie volgt zodra deze er is.

Co2 en N2 uitstoot plan?

Er wordt bij de vergunningaanvraag een verplichte berekening opgesteld. Als de plannen niet voldoen aan de regelgeving komt er geen vergunning.

Aandacht voor bouwoverlast, participatie mogelijk?

Wanneer er een bouwpartner wordt gezocht zal dit onderwerp worden meegenomen. Wanneer er een bouwer is geselecteerd zullen wij met de aannemer met de omgeving in gesprek gaan en blijven.

Moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd?
Ja, er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld om deze nieuwbouw te realiseren.

Wanneer gaan de sloopwerkzaamheden starten?
De sloopwerkzaamheden voor de lage gebouwen (van Aafje en Pameijer) starten begin 2024.

Hoe ziet de fasering van het project eruit?

  • Fase 1: sloop gebouwdeel Pameijer en nieuwbouw eerste fase Aafje: 2024 – 2026
  • Fase 2: sloop gebouwdeel Aafje en nieuwbouw tweede fase Aafje en kinderdagverblijf Mundo: 2026 – 2028
  • Fase 3: sloop kinderdagverblijf Mundo en nieuwbouw 60 appartementen Wooncompas: 2028 - 2030

Wanneer is de nieuwbouw woontoren van Wooncompas gereed?
Het gehele project is medio 2030 gereed.

Kan ik als omwonende of huurder nog invloed uitoefenen of bezwaar maken op het plan?
U kunt bezwaar maken (zienswijze indienen bij de gemeente Ridderkerk) bij de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning. Voor de uitwerking van de gebouwen komt er nog een participatiemoment met omwonenden. Hierover worden zij op een later tijdstip geïnformeerd.

Voor wie zijn de sociale huurwoningen bestemd?
De sociale huurwoningen zijn bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens met een maximale inkomen van € 24.000 tot € 32.000 bruto per jaar (prijspeil 2022)

Stichting Pameijer komt niet terug in de nieuwbouwplannen, waar gaan zij naar toe?
Wooncompas realiseert in samenwerking met Stichting Pameijer vervangende nieuwbouw voor de cliënten van Pameijer op de locatie J.S. Bachstraat te Ridderkerk.

Disclaimer
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een planning kan veranderen door weersomstandigheden, veranderende wet- en regelgeving en/of andere onvoorziene omstandigheden. Als de planning van dit project verandert, passen we de planning aan op onze site. Hier vindt u dus altijd de actuele planning.